Köpevillkor och policies

Här finner du Brödernas Terms and policies

Köpevillkor

1. Om Brödernas Group AB
Appen och/eller e-handelsplatsen Brödernas (”Appen/E-handelsplatsen”) tillhandahålls av Brödernas Group AB med organisationsnummer 559083-8073 (”Säljaren”, ”vi”, eller ”oss”). Om du vill kontakta oss hittar du kontaktinformation under punkt 12 nedan.

2. Om köpevillkoren och köp via Appen/E-handelsplatsen
Dessa köpevillkor gäller vid beställning och köp av produkter och tjänster via Appen/E-handelsplatsen. Avtal om köp initieras via Appen/E-handelsplatsen och ska anses ingånget när vi har bekräftat din beställning genom en orderbekräftelse eller, om detta sker tidigare, när du har påbörjat användningen av en beställd tjänst.

För att genomföra ett köp måste du åtminstone vara 18 år eller inneha tillstånd från en förmyndare/förälder. Vi förbehåller oss rätten att annullera beställningar från personer som lämna falsk person- och/eller betalningsinformation.

3. Priser och produkter
Priser för produkter och tjänster anges inklusive mervärdesskatt i angiven valuta. I kassan presenteras det totala priset, inklusive alla avgifter såsom fraktavgift, expeditionsavgift och liknande. Om moms ändras, förbehåller vi oss rätten att justera våra priser i enlighet med detta.

Vi har som mål att alltid hålla Appen/E-handelsplatsen uppdaterad vid eventuella förändringar i produktutbudet, men vi reserverar oss för att vissa produkter kan vara slut i lager på grund av tekniska fel. Vi eftersträvar att alla priser och produktbeskrivningar i Appen/E-handelsplatsen är helt korrekta men reserverar oss för eventuella felskrivningar.

4. Beställning
Beställning görs i Appen/E-handelsplatsen. Vid beställning ska e-postadress, namn och telefonnummer anges. De personuppgifter som anges vid beställningen ska vara korrekta och avse den som beställer produkterna eller tjänsten. Vi ansvarar inte för utebliven eller felaktig leverans till följd av att otillräcklig eller felaktig information har lämnats vid beställningen. Information om dina beställningar finns under ”Historik” i Appen, alternativt i e-postmeddelandet för genomförda köp på E- handelsplatsen.

5. Betalning
I kassan presenteras de betalmetoder som är tillgängliga för respektive produkt och tjänst. Betalning sker genom kortbetalning, Swish eller på annat sätt i enlighet med de köp- och betalningsvillkor som gäller för respektive betalningsmetod och som anges i samband med köpet. Kvitto skickas elektroniskt till din angivna e-postadress.

Kortbetalning
Vi accepterar betalning med Visa, MasterCard och American Express. Vid kortbetalning sker debitering direkt. Betalning med kort förutsätter att kunden registrerar ett eller flera betalkort eller annat betalmedel genom att ange kortinformationen i Appen/E-handelsplatsen. För betalkort ska kortnummer, utgångsdatum och säkerhetskod/CVV-kod registreras.

Betalning med Swish
Vi accepterar betalning med Swish. Debitering sker direkt på det till Swishknutna telefonnummer som anges vid betalning. Vid betalning med Swish ombeds kund öppna appen för Swish samt legitimera sig med e-legitimation.

6. Orderbekräftelse och leverans
När vi mottagit din beställning bekräftar vi detta direkt i Appen/E-handelsplatsen. När din beställning är bekräftad och redo för leverans får du en orderbekräftelse i Appen/E-handelsplatsen. Avtal om köp  anses ingånget när vi har bekräftat din beställning genom en orderbekräftelse eller, om detta sker tidigare, när du har påbörjat användningen av en beställd tjänst.

Tillgängliga leveransalternativ presenteras i kassan och du väljer själv leveransalternativ när du lägger din beställning.

7. Avbeställning (ångerrätt)
När du handlar via Appen/E-handelsplatsen har du enligt distansavtalslagen rätt att frånträda beställningen (ångerrätt) genom att meddela oss detta inom fjorton (14) dagar. Vid köp av tjänst räknas fristen från beställningen och vid köp av vara från dagen efter att du mottagit varan. Vissa produkter är undantagna från ångerrätt såsom exempelvis hygienprodukter och produkter som har anpassats särskilt till kund. Vi återbetalar då de avgifter du har betalt för den aktuella produkten eller tjänsten. Du får själv betala returkostnaden när varan skickas tillbaka.

Ångerrätten gäller endast under förutsättning att (i) produkten returneras i oskadat skick, eller (ii) att vi inte har påbörjat leveransen av den tjänst för vilken du vill frånträda en beställning. Observera att försäljning av mat inte omfattas av ångerrätt. Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida.

8. Reklamation
När du får dina produkter är det viktigt att du kontrollerar att de inte är skadade eller felaktiga. Om du anser att en levererad produkt eller tjänst är felaktig ska du inom skälig tid reklamera produkten eller tjänsten genom att kontakta oss på adressen angiven under punkten 12 nedan. Vi undersöker då din reklamation och meddelar om vi kan godta reklamationen och i sådana fall hur vi avhjälper felet, t.ex. genom omleverans, prisavdrag eller återbetalning. En eventuell återbetalning genomförs så snart som möjligt och senast inom trettio (30) dagar från den dag reklamationen slutbehandlats.

9. Kollektion
Vi förbehåller oss rätten att ändra sortiment och har rätt att ta bort objekt från sortimentet innan ett köp har gått igenom. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av varor i sortimentet och ger ingen garanti för att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende till 100%.

10. Immateriella rättigheter
Din användning av Appen/E-handelsplatsen innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåts till dig. Du får inte använda, kopiera, ändra eller på̊ annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till oss eller våra samarbetspartners (till exempel, men inte uteslutande, information och bilder som görs tillgängliga via Appen/E-handelsplatsen) inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan.

11. Personuppgiftsbehandling
För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Säljbolaget att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår webbsida - integritetspolicy.

12. Kontakt & Kundtjänst
Om du vill komma i kontakt med oss når du oss enligt följande:

Brödernas Group AB
Östermalmstorg 5, 114 42 Stockholm
support@brodernas.nu

13. Force Majeure
Vi är inte ansvariga för skada eller bristande fullgörelse till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, brand, översvämning, sabotage eller annan omständighet utanför vår kontroll och som vi skäligen inte förväntas räkna med och vars följder vi inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.

14. Generell ansvarsbegränsning
Vårt ansvar för levererade produkter och tjänster förutsätter att de används på avsett sätt. Vårt övriga ansvar för skador som kan uppstå till följd av fel i produkter och tjänster som vi levererar är begränsat till vad som följer av tillämplig tvingande lagstiftning. Såvida inte tvingande lag föreskriver något annat ansvarar vi inte i något fall för indirekt skada eller förlust, och vår ersättningsskyldighet i förhållande till dig är, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger, begränsad till den ersättning du erlagt för berörd produkt eller tjänst.

För att vara berättigad till eventuell ersättning för skada ska din begäran om ersättning framställas inom skälig tid från det att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts.

15. Ändring av avtalsvillkor
Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan ändra dessa allmänna villkor. För genomfört köp gäller alltid de villkor som har godkänts och accepterats av dig i samband med aktuellt köp.

16. Tvister och tillämplig lag
Tvist avseende giltighet, tolkning och tillämpning av dessa köpevillkor ska i första hand avgöras genom förhandling mellan Säljaren och dig som kund.

Om vi inte kommer överens finns det alltid en möjlighet för dig att vända sig till EU:s plattform för tvistelösning. På plattformen finns information om vilka rättigheter som gäller och om vart man kan vända sig för att få sitt ärende prövat. För mer information följ länk till plattformen här, https://ec.europa.eu/consumers. Tvisten kan även prövas av allmän domstol varvid svensk rätt ska tillämpas.

Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för Brödernas Group AB (”Brödernas” eller ”vi”). När du på något sätt kommer i kontakt med oss kan det innebära att dina personuppgifter behandlas av oss. Exempel på detta kan vara när du besöker vår webbplats, bokar bord eller använder vår mobilapplikation. Den här integritetspolicyn syftar till att att beskriva varför vi behöver behandla dina personuppgifter, när det sker och hur vi behandlar dem.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på brodernas.nu. I de fall större förändringar skulle komma att ske kommer Brödernas att kommunicera den uppdaterade integritetspolicyn till den e-postadress du har registrerat.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Brödernas Group AB, org.nr. 559083-8073, Östermalmstorg 5, 114 42 Stockholm, är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Brödernas tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av dess samarbetspartner(s), såtillvida dem inte agerar på uppdrag av Brödernas för tillhandahållandet av en specifik process. Under dessa processer kan Brödernas och dess samarbetspartner(s) komma att vara personuppgiftsansvariga för varsin del, vilket innebär att denna integritetspolicy endast är tillämplig på den del av processen där Brödernas ses som ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Nedan redogörs för vilka ändamål och processer Brödernas kan komma att behandla dina personuppgifter på ett eller annat sätt.

Från vem eller var hämtar vi dina personuppgifter?

Brödernas behandlar endast personuppgifter som du frivilligt delat direkt med Brödernas.

Du kan alltid avstå från att lämna frivillig information till oss. En del personuppgifter är dock nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla dig vissa av våra tjänster.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in personuppgifter när du (i) registrerar dig för nyheter och erbjudanden, (ii) gör en beställning via hemsida, QR-kod eller mobilapplikation, (iii) skapar ett användarkonto i vår mobilapplikation (iv) signar upp dig för vår kundklubb, (v) använder vår hemsida eller mobilapplikation, (vi) bokar bord via vår bordbokning, eller (vii) begär support.

Till sådana uppgifter räknas identitet (för- och efternamn), e-postadress, telefonnummer, geografiska uppgifter, betalningsuppgifter, födelsedatum, IP-adress, webbplatanvändning samt annan information som du frivilligt lämnar till oss.

Ändamål, rättslig grund och lagringsperiod

Vi kommer enbart att använda dina personuppgifter för de ändamål, och på de rättsliga grunder, som anges nedan. Dina personuppgifter kommer endast att användas under den period som anges under ”Lagringsperiod” – efter denna period tas dina personuppgifter bort. Allmänt sett sparar vi
dina personuppgifter så länge som personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål vi samlade in dina Personuppgifterna kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag.

1. Direktmarknadsföring

Ändamålet med behandlingen: När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev och erbjudanden (direktmarknadsföring) behandlar vi dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster som du efterfrågar.

Kategorier av personuppgifter: Identitet (för- och efternamn), e-postadress och telefonnummer.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för vårt berättigade intresse av att upprätthålla goda kundrelationer.

Lagringsperiod: Om du tackar nej till eller avslutar prenumerationen på vår marknadsföring kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det angivna ändamålet. Vi tar även bort dina personuppgifter om det inte finns någon annan rättslig grund för att behålla dem. Vi kommer också radera dina personuppgifter om du inte aktivt interagerat med några av våra direktmarknadsföringskommunikationer på tjugofyra (24) månader.

2. Hantering av beställning

Ändamålet med behandlingen: När du gör en beställning hos oss via hemsida, QR-kod eller mobilapplikation behöver vi viss information för att kunna hantera och färdigställa beställningen. I syfte att leverera din beställning, kontakta dig med information om din beställning och för att administrera din betalning, behandlar vi vissa typer av personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter: Identitet (för- och efternamn), e-postadress, telefonnummer, geografiska uppgifter och betalningsuppgifter.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

Lagringsperiod: Dina personuppgifter lagras tills din beställning är färdigställd av oss.

3. Användarkonto i mobilapplikationen

Ändamålet med behandlingen: För att vi ska kunna administrera ditt användarkonto för mobilapplikationen, och därmed fullgöra våra åtaganden, måste vi behandla några av dina personuppgifter.

När du som gäst använder mobilapplikationen behandlas dina personuppgifter av tre (3) separata personuppgiftsansvariga, vilka ansvarar för sin respektive del av processen. Brödernas är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandlingen som krävs för att ta emot, administrera och fullgöra en beställning via mobilapplikationen. Mobilapplikationen tillhandahålls av Caspeco AB, som för denna behandling är vårt personuppgiftsbiträde. Det innebär att Caspeco AB, vad gäller en matbeställning, endast behandlar dina personuppgifter på instruktioner av Brödernas. Reepay A/S är ansvarig för betallösningen som tillhandahålls via mobilapplikationen och är därför personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter som krävs för att hantera en betalning genom mobilapplikationen.

Kategorier av personuppgifter: Identitet (för- och efternamn), e-postadress, telefonnummer, geografiska uppgifter och betalningsuppgifter.

Rättslig grund för behandlingen: Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig.

Lagringsperiod: Dina personuppgifter lagras så länge du innehar ett användarkonto och i tolv (12) månader därefter, i syfte att på ett säkert sätt kunna radera din kontoinformation. Vid begäran kan lagringsperioden förkortas.

Rapporter och statistik på aggregerad nivå, dvs. uppgifter som inte är att anses som personuppgifter, behålls tillsvidare.

4. Kundklubb

Ändamålet med behandlingen: För att vi ska kunna administrera din anslutning till vår kundklubb, och därmed fullgöra våra åtaganden, måste vi behandla några av dina personuppgifter.

För att möjliggöra tillhandahållandet av en kundklubb samarbetar Brödernas med Piggy Netherlands B.V., vilka i denna bemärkelse agerar personuppgiftbiträde till Brödernas. I de fall du som gäst väljer att ansluta dig till vår kundklubb kommer Brödernas således att dela dina personuppgifter med Piggy Netherlands B.V.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig.

Kategorier av personuppgifter: För att vi, i enlighet med våra åtaganden i kundklubben, ska kunna erbjuda erbjudanden som passar just dig bygger vår kundklubb på profilering. Detta innebär att vi anpassar den information som du tar emot från oss baserat på vissa faktorer. Vi använder följande typer av personuppgifter för att sammanställa en profil: Identitet (för- och efternamn), e-postadress, telefonnummer, geografiska uppgifter, födelsedatum, IP-adress, betalningsuppgifter, tidigare köp, ditt beteende i vår mobilapplikation och/eller ditt tidigare beteende när du har erhållit direktmarknadsföring direkt från oss. I tillägg till dessa personuppgifter är det även frivilligt att delge ytterligare personuppgifter för att möjliggöra en fullständig profilering i enlighet med ovan.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

Lagringsperiod: Dina personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för att upprätthålla de syften som anges i denna policy. Detta innebär att vi åtminstone kommer att behandla dina personuppgifter så länge du använder ditt användarkonto för kundklubben för att upprätthålla våra legala åtaganden gentemot dig som gäst.

Om du inte längre vill vara ansluten till vår kundklubb går det bra att avregistrera sig. Brödernas förbehåller sig rätten att behålla dina personuppgifter upp till tolv (12) månader efter det att en avregistrering har skett för att säkerställa en säker radering av dina personuppgifter. Vid begäran kan lagringsperioden förkortas.

5. Utvärdering och förbättring av kundupplevelse

Ändamålet med behandlingen: Vi samlar in och lagrar IP-adresser, geografiska uppgifter och annan typ av information kring ditt användande av vår hemsida och mobilapplikation. Detta gör vi för att vi ska kunna anpassa oss efter våra besökares behov, men även för att analysera trender och spåra besökares aktivitet. Vår ambition är att vi med hjälp av denna behandling skall kunna tillhandahålla en förbättrad version av vår hemsida och mobilapplikation, vilken är förenlig med våra besökares preferenser.

För att möjliggöra en fullständig utvärdering av våra besökares kundupplevelser kan vi komma att skicka ut undersökningar till dig som genomfört en beställning via hemsida, QR-kod eller mobilapplikation, anslutit dig till vår kundklubb, använt vår bordsbokning eller registrerat dig för vårt nyhetsbrev, i syfte att samla in dina åsikter kring våra produkter och tjänster. Att delta i undersökningarna är frivilligt.

För statistiska ändamål lagrar vi information om hur många individuella användare vi har på vår webbplats och i vår mobilapplikation samt hur ofta dessa individuella användare besöker vår webbplats och vår mobilapplikation.

Kategorier av personuppgifter: IP-adress, geografiska uppgifter, användargenererad information från våra cookies (exempelvis klick, visade sidor, besökta produkter, spenderad tid, beställningar och medelvärde av beställningar) och frivillig kommunikation.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen baseras på samtycket du ger oss när du accepterar våra cookies för personalisering och marknadsföring. Vad gäller nödvändiga cookies är vår behandling nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla dig en bättre produkt och upplevelse. För mer information om vår användning av cookies, läs vår Cookie Policy.

Lagringsperiod: Dina personuppgifter sparas i tolv (12) månader från den aktuella loggningshändelsen, eller från det svarsdatum som registreras vid undersökningen.

6. Bordsbokning

Ändamålet med behandlingen: För att vi ska kunna administrera din bordsbokning, och därmed fullgöra våra åtaganden gentemot dig, måste vi behandla några av dina personuppgifter. Personuppgifterna som samlas in används primärt för att kunna skicka bokningsbekräftelser, påminnelser och liknande information relaterat till den specifika bokningen.

För tillhandahållandet och genomförandet av webbokningar använder vi en bokningstjänst som förmedlar information mellan bokare (gäst) och oss. Bokningstjänsten tillhandahålls av Caspeco AB, varför de i denna bemärkelse agerar personuppgiftsbiträde till oss.

Kategorier av personuppgifter: Identitet (för- och efternamn), e-postdress och telefonnummer.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig. Det finns även ett berättigat intresse att det med olika leveranssätt skickas bokningsbekräftelser, påminnelser och liknande information innan bokningen inträffar för att exempelvis bekräfta bokningen, påminna om bokningen och göra det möjligt att redigera bokningen.

Lagringsperiod: Tjänsten för bordsbokning har inbyggt funktionalitet som möjliggör avidentifiering av ”Kontakter/Gäster” och dess kontaktinformation, om det inte finns en ny bokning framåt i tiden. Detta för att kontaktinformationen inte ska sparas längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Hur länge kontaktinformationen sparas innan de avidentifieras hanteras av Brödernas, vilka raderar dina personuppgifter inom tolv (12) månader efter det att en bordsbokning ägt rum.

7. Support

Ändamålet med behandlingen: När du begär support via vår supportmail behandlar vi dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig med det aktuella ärendet.

För tillhandahållandet och genomförandet av webbokningar använder vi en bokningstjänst som förmedlar information mellan bokare (gäst) och oss. Bokningstjänsten tillhandahålls av Caspeco AB, varför de i denna bemärkelse agerar personuppgiftsbiträde till oss.

Kategorier av personuppgifter: Ditt namn och e-postadress, samt andra personuppgifter du på ditt initiativ väljer att delge under vår kommunikation.

Rättslig grund för behandlingen: Om vi utför denna service på grund av vårt avtal med dig anser vi behandlingen av dina personuppgifter nödvändiga för att uppfylla avtalet med dig. I andra fall anser vi behandlingen av dina personuppgifter i ovanstående sammanhang vara baserat på vårt berättigade intresse att förse dig med bästa möjliga kundservice.

Lagringsperiod: Vi tar bort dina uppgifter inom tolv (12) månader efter det att det relevanta ärendet har fått en slutlig lösning. Skulle känslig information av någon anledning delgivits (såsom  allergiska reaktioner eller andra hälsouppgifter som du förser oss med) kommer denna information att raderas omedelbart efter ditt ärende avslutats.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen av oss på Brödernas, men för att möjliggöra delar av de tjänster som erbjuds och tillhandahålls av Brödernas kan personuppgifter även komma att delas med tredje part. Dessa externa parter får endast behandla dina personuppgifter som personuppgiftsbiträden, vilket innebär att behandlingen enbart får ske på Brödernas instruktioner och för specifika ändamål. Vänligen notera att vi inte på något sätt säljer personlig information till tredje part.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med andra personuppgiftsansvariga. Sådana personuppgiftsansvariga kan vara myndigheter, domstolar och juridiska rådgivare, om vi enligt lag är skyldiga att dela uppgifterna enligt lag eller vid misstanke av brott. Detsamma gäller vid ändamål och processer där Brödernas och extern samarbetspartner ansvarar för varsin del av specifik process.

För mer detaljerad information om vem eller vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med, vänligen kontakta Support@brodernas.nu.

Överförs personuppgifterna utanför EU/EEA?
Nej, Brödernas behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EEA.

Rätt att återkalla samtycke och invända mot behandling
Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du särskilda rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att helt eller delvis återkalla samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. Din återkallelse kommer gälla från och med tidpunkten då du återkallar samtycket.

Du har under vissa omständigheter rätt att utöva följande rättigheter:

Rätt till tillgång
Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som berör dig. På begäran förser vi dig med en kopia av dina personuppgifter och ytterligare information som rör behandlingen (exempelvis ändamålen eller den rättsliga grunden med behandlingen).

Rätt till rättelse
Du har rätt att få rättning av felaktiga personuppgifter som berör dig och att be oss att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Rätt till radering
Under vissa omständigheter har du rätt till radering av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet som de samlades in eller behandlades eller då du återkallar ditt samtycke som behandlingen baseras på och där det inte finns någon annan laglig grund för att fortsätta behandlingen. Du har också rätt att begära att Brödernas begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar
Du har, av skäl som avser din specifika situation, rätt att göra invändningar mot sådan behandling av personuppgifter som avser dig, om behandlingen av dina personuppgifter är baserat på vårt berättigade intresse. Rätten att invända gäller även för behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

I vissa specifika fall existerar inte rätten att invända (exempelvis i de fall vi måste spara dina personuppgifter). Om vi kan visa övervägande legala skäl för vår behandling, vilken väger tyngre än dina intressen och grundläggande rättigheter eller om det är för anledningen att avgöra, utöva eller förvara rättsliga krav har du aldrig rätt att göra invändningar mot behandlingen.

Begränsning av behandling
Du har under vissa omständigheter rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till att endast avse lagring. Exempel på detta kan vara om behandlingen är olaglig, men du inte vill att dina personuppgifter skall raderas. Vänligen notera att denna rättighet är ovillkorlig, vilket innebär att ett åberopande inte behöver leda till specifik åtgärd från Brödernas sida.

Dataportabilitet
Du har rätt att erhålla dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor eller funderingar kring den här integritetspolicyn och/eller vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på Support@brodernas.nu

Cookie Policy

Som en del av vår strävan efter att tillhandahålla personligt anpassade tjänster på vår webbplatsanvänder vi cookies för att lagra och emellanåt spåra uppgifter om dig. Denna cookiepolicy ämnarförklara hur vår organisation använder cookies när du använder vår webbplats.

Vad är en cookie?
Cookies är textfiler som skickas av en webbserver till en webbläsare på din dator för att samla in begränsad standardinformation om dig och ditt användarbeteende. Det kan vara information om dig, vilka val och sökningar du gör samt information om den digitala enheten du använder. Cookies används i stor utsträckning för att förbättra användarupplevelsen för en webbplatsbesökare och därtill göra den mer effektiv och lättillgänglig.

Vissa av de cookies vi använder samlar in personuppgifter. För att säkerställa att du är införstådd med vår hantering och behandling av dina personuppgifter rekommenderar vi att du läser igenom Brödernas integritetspolicy här.

Hur hanterar du dina cookies?
Om du inte vill att dina personuppgifter ska sparas i cookies kan du konfigurera webbläsaren så att den meddelar dig när en cookie tas emot. Förutom strikt nödvändiga cookies (som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera) kommer vi endast att placera cookies på din enhet, vilka du har samtyckt till. Notera att det kan vara nödvändigt att använda cookies för tillhandahållandet av vissa funktioner. Detta innebär att en webbplats kan komma att bli begränsad om du väljer att neka cookies.

Du kan alltid återkalla eller ändra ditt samtyckte för användningen av våra cookies genom att uppdatera dina inställningar på Brödernas webbplats.

Vilka typer av cookies använder vi?
Genom att klicka på ”Cookieinställningar” nere i vänstra hörnet på Brödernas webbplats hittar du en detaljerad lista av de cookies vi använder på vår webbplats. Nödvändiga cookies är alltid aktiva, medan de andra kategorierna av cookies är cookies du väljer att acceptera eller avböja. Vi klassificerar in våra cookies i följande kategorier:

- Nödvändiga cookies
Brödernas använder dessa cookies för att webbplatsen ska fungera som den ska, vilket också är anledningen till att de inte går att stänga av. Nödvändiga cookies låter dig använda webbplatsen genom att aktivera grundläggande funktioner, såsom sidavisering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Du kan ställa in din webbläsare på att blockera dessa cookies eller varna dig om dem, men det kan göra att vissa eller delar av webbplatsen inte fungerar.

- Funktionella cookies
Brödernas använder dessa cookies så att vi känner igen dig, ditt beteende och dina preferenser på vår webbplats, exempelvis genom att komma ihåg informationen som ändrar hur webbplatsenfungerar eller visas. Detta skulle exempelvis kunna röra sig om inställning avseende vilken region du befinner dig i eller vilket språk du föredrar.

- Personaliseringscookies
Brödernas använder dessa cookies för att kunna anpassa din upplevelse på vår webbplats med personligt anpassat innehåll baserat på hur du använder våra tjänster. Syftet är således att kunna erbjuda en bättre funktionalitet på vår webbplats och därtill en personlig anpassning på våra digitala kanaler. All information som samlas in genom dessa cookies är sammanställd, vilket innebär att den är anonym. Data som samlas in används således som kundanalys på övergripande nivå.

- Marknadsföring
Brödernas använder dessa cookies för att samla in information om våra besökare såsom dess ålder, kön samt andra intressen som kan vara avgörande för att kunna leverera en fulländad tjänst till dig som besökare. Om du inte tillåter dessa cookies kommer således Brödernas inte kunna anpassa så att innehållet på webbplatsen blir relevant för just dig.

Kontaktuppgifter
Om du har ytterligare frågor om Brödernas cookiepolicy eller har funderingar kring vår behandling avdina personuppgifter får du gärna kontakta oss på: support@brodernas.nu

Undrar du fortfarande?

Här finner du svaren på de vanligaste frågorna vi får på Brödernas